Indywidualny tok studiów

 

Indywidualny tok studiów (ITS) to możliwość ustalania (w porozumieniu z wyznaczonym opiekunem naukowym) programu kształcenia i planu studiów przygotowanego specjalnie dla Ciebie.

Dla kogo?

Zgodnie z regulaminem UW i WNE zgodę na indywidualny tok studiów może uzyskać student należący do 5% najlepszych, pod względem średniej ocen z ubiegłego roku (ogłaszanej przez Dziekana do 1 marca każdego roku).

  • Na studiach I stopnia dotyczy to studentów, którzy bezwarunkowo ukończyli co najmniej jeden rok studiów.
  • Na studiach II stopnia dotyczy to studentów, którzy ukończyli co najmniej jeden semestr studiów zaliczając wszystkie przedmioty obowiązkowe.

Decyzja podejmowana jest indywidualnie.

Po co?

Celem ITS jest dopasowanie programu nauczania do zainteresowań studenta. Nad jego ustalaniem czuwa wyznaczony opiekun naukowy. Indywidualny program kształcenia musi spełniać wymagania, wynikające z efektów kształcenia określonych dla kierunku, ale pozwala na pewną dowolność (także międzywydziałową). Ponadto, dla studentów uczestniczących w pracach badawczych, na wniosek nauczyciela akademickiego kierującego tymi pracami, istnieje możliwość zwolnienia z udziału w niektórych zajęciach, jeśli udział w pracach badawczych zapewnia uzyskanie takich samych efektów kształcenia.

Procedura

Zgodę na ITS musi wyrazić Dziekan. Jeśli jesteś zainteresowany i chciałbyś, abym został Twoim opiekunem naukowym – napisz do mnie.

Zapraszam

Mikołaj Czajkowski