Zasady zaliczenia

 

 

 1. Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie pisemnego egzaminu końcowego (waga 70%) i punktów możliwych do zdobycia za prace domowe (waga 30%)
 2. Ocena końcowa z przedmiotu wyznaczana jest na podstawie następującego algorytmu: wynik = 0,7 * (procentowy wynik z egzaminu) + 0,3 * (procentowy wynik z prac domowych) i przyznawana według następującej skali:

  wynik (%)

  ocena

  <0,50)

  2

  <50,60)

  3

  <60,70)

  3,5

  <70,80)

  4

  <80,90)

  4,5

  <90,100)

  5

  100

  5!

 3. Egzamin ma charakter 'open book’ i będzie składał się z poleceń wymagających przygotowania, estymacji i interpretacji wyników odpowiednich modeli ekonometrycznych oraz policzenia i interpretacji wyników odpowiednich testów statystycznych.
 4. Wszystkich studentów obowiązuje wspólny termin egzaminu i egzaminu poprawkowego. Nie przewiduje się innych terminów egzaminów i innych sposobów zaliczenia (taka ewentualność możliwa jest tylko decyzją Dziekana).
 5. Nieobecność na egzaminie w dowolnym terminie oznacza jego niezaliczenie (NK).
 6. Obowiązuje zasada '0 tolerancji dla ściągania', dotycząca zarówno egzaminu jak i prac domowych.

 7. W przypadku egzaminu przeprowadzonego zdalnie studenci zobowiązani są do nagrywania ekranu, a następnie do udostępnienia tego nagrania prowadzącemu przedmiot, w terminie do pół godziny po zakończeniu egzaminu. Udostępnienie tego nagrania jest warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu. 
 8. Studenci zobowiązani są do przeslania rozwiązań egzaminu w formacie .do na adres mailowy prowadzącego. Sprawdzane będą jedynie rozwiązania przesłane przed końcem egzaminu. 
 9. Punkty możliwe do zdobycia w ramach prac domowych przyznawane są za zadania do przygotowania samodzielnie lub w grupach (zależnie od polecenia). Zadania te są sprawdzane, a typowe błędy omawiane na zajęciach.
 10. Obecności nie są warunkiem zaliczenia przedmiotu.

 11. Istnieje możliwość zdobycia punktów 'bonusowych', które dodają się do punktów uzyskanych z egzaminu:
  • Punkty bonusowe przyznawane są za zgłoszenia błędów w materiałach do Mikroekonometrii dostępnych na stronie czaj.org;
  • Liczą się tylko zgłoszenia emailem i tylko pierwsze zgłoszenie danego błędu;
  • Zgłoszenia przyjmowane są do momentu rozpoczęcia pierwszego terminu egzaminu;
  • Za 'błąd' uznawane są tylko 'rozsądne' zgłoszenia;
  • Punkty bonusowe przyznaje się o ile wynik z egzaminu przekroczył 50% i w liczbie nie większej niż zapewniającej 100% wyniku z egzaminu.