Zasady zaliczenia

 1. Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie pisemnego egzaminu końcowego (waga 70%) i punktów możliwych do zdobycia za prace domowe (waga 30%)
 2. Ocena końcowa z przedmiotu wyznaczana jest na podstawie następującego algorytmu: wynik = 0,7 * (procentowy wynik z egzaminu) + 0,3 * (procentowy wynik z prac domowych) i przyznawana według następującej skali:
wynik (%)
ocena
<0,50) 2
<50,60) 3
<60,70) 3,5
<70,80) 4
<80,90) 4,5
<90,100) 5
100 5!
 1. Egzamin składa się z części teoretycznej (test jednokrotnego wyboru, waga 25%) oraz praktycznej (zagadnienia problemowe wymagające szybkiego przygotowania, estymacji i interpretacji wyników odpowiednich modeli, waga 75%). Część praktyczna odbywa się przy komputerach i ma charakter 'open book'.
 2. Punkty możliwe do zdobycia na zajęciach przyznawane są zarozbudowane zadania do przygotowania samodzielnie lub w grupach (zależnie od polecenia). Zadania te są sprawdzane, a typowe błędy omawiane na zajęciach.
 3. Obecności nie są warunkiem zaliczenia przedmiotu.
 4. Wszystkich studentów obowiązuje wspólny termin egzaminu i egzaminu poprawkowego. Nie przewiduje się innych terminów egzaminów i innych sposobów zaliczenia (taka ewentualność możliwa jest tylko decyzją Dziekana).
 5. W terminie poprawkowym student ma możliwość wyboru, czy chce uwzględniać wynik z prac domowych, czy całość oceny uzależnić od wyniku pierwszego lub drugiego egzaminu.
 6. Nieobecność na egzaminie w dowolnym terminie oznacza jego niezaliczenie (NK).
 7. Obowiązuje zasada '0 tolerancji dla ściągania', dotycząca zarówno egzaminu jak i prac domowych.
 8. Istnieje możliwość zdobycia punktów 'bonusowych', które dodają się do punktów uzyskanych z egzaminu:
  • Punkty bonusowe przyznawane są za zgłoszenia błędów w materiałach do Mikroekonometrii dostępnych na stronie czaj.org;
  • Liczą się tylko zgłoszenia emailem i tylko pierwsze zgłoszenie danego błędu;
  • Zgłoszenia przyjmowane są do momentu rozpoczęcia pierwszego terminu egzaminu;
  • Za 'błąd' uznawane są tylko 'rozsądne' zgłoszenia;
  • Punkty bonusowe przyznaje się o ile wynik z egzaminu przekroczył 50% i w liczbie nie większej niż zapewniającej 100% wyniku z egzaminu.