Prace dyplomowe

 

Doktoranci

 • Wiktor Budziński, Essays on discrete choice modelling: latent variables, spatial clustering and preference heterogeneity
 • Katarzyna Zagórska, Social norms, information, and consumers' preferences for environmental goods
 • Zbigniew Bohdanowicz, Teoretyczne podstawy koncepcji podatku od emisji CO2 według zasady „Opłata i dywidenda” oraz eksperymentalna weryfikacja determinantów społecznej akceptacji dla jego wprowadzenia
 • Stanisław Łaniewski, World of decisions
 • Bartosz Jusypenko, The Use of Stated Preference Methods to Value Cultural Heritage
 • Michał Bylicki, Visual Effects and Framing in Discrete Choice Experiments
 • Wojciech Zawadzki, Behavioural factors in stated preference valuation methodology
 • Hayk Manucharyan, Four essays on supplier selection (2020)
 • Aleksandra Wiśniewska, Non-market valuation of cultural goods: the case of performing arts (2019)
 • Ewa Zawojska, Incentive compatibility in stated preference valuation methods (2018)
 • Maciej Wilamowski, Wpływ zróżnicowania popytu na strukturę i dynamikę rynku (2015)

 

Prace magisterskie

 • 2017, Zarządzanie popytem na energię elektryczną w Polsce [Demand-side management of electricity market in Poland], Piotr Skąpski
 • 2017, Preferencje konsumentów względem samochodów o alternatywnych źródłach zasilania [Consumer preferences for alternative fueled vehicles], Aneta Kiełczewska
 • 2016, Wiedza i ufność a preferencje Polaków względem GMO. Badanie metodą wyboru warunkowego, Anna Duszczyńska
 • 2016, Ekonomiczna analiza opłacalności trwałej współpracy – badanie na podstawie turniejów brydża sportowego, Łukasz Witkowski
 • 2015, Wartość rekreacyjna Morza Bałtyckiego – metoda kosztu podróży z uwzględnieniem heterogeniczności ich typów, Tomasz Wąs
 • 2015, Wpływ planu eksperymentalnego badań wyboru dyskretnego na obserwowane preferencje konsumentów. Przypadek liczby alternatyw, Maciej Rutkowski
 • 2015, Empirical investigation of the importance of skills in Poker Texas Hold’em, Stefan Kość
 • 2015, O efektywności polskiego rynku akcji. Analiza równowagi długookresowej dla Warszawskiego Indeksu Giełdowego, Piotr Nagórka
 • 2015, Znaczenie zmienności krańcowej użyteczności kosztu dla wyceny dóbr publicznych – przypadek zarządzania lasami państwowymi w Polsce, Wiktor Budziński
 • 2015, Poker jako gra umiejętności, Arkadiusz Kowalczyk
 • 2014, Can "green nudges" push Poles to sort household waste? The impact of social norms on recycling behavior?, Katarzyna Zagórska
 • 2014, Subsydiowana muza. Zastosowanie nierynkowych metod wyceny do weryfikacji optymalności poziomu publicznego wsparcia teatrów w Warszawie (The subsidized Muse. Application of non-market valuation methods to verifying the optimality of the public support level for theaters in Warsaw), Aleksandra Wiśniewska
 • 2014, Statystyczne modelowanie wyników meczy piłki nożnej (Statistical forecasting of football match scores), Jakub Kotecki
 • 2014, Nierówność płci w zatrudnieniu oraz samozatrudnieniu we Włoszech (Gender gap in employment and self-employment in Italy), Krzysztof Puchta
 • 2014, Preferencje gospodarstw domowych względem segregacji odpadów komunalnych. Analiza na przykładzie gminy Podkowa Leśna z wykorzystaniem metody wyboru warunkowego (Households' preferences for sorting waste. The case of Podkowa Leśna), Tadeusz Kądziela
 • 2013, Przestrzenna heterogeniczność preferencji dotyczących rekreacji leśnej (Spatial heterogeneity of public preferences for forest recreation), Iwona Popek
 • 2013, Analiza gotowości do zapłaty za poprawę jakości wody i zmniejszenie skutków eutrofizacji w Morzu Bałtyckim (Study of willingness to pay for water quality improvement and reducing effects of eutrophication in the Baltic Sea), Marta Zygmunt

 

Prace licencjackie

 • 2018, „Chodzę, więc płacę”, czyli o roli doświadczenia w uznaniu potrzeby publicznego finansowania dóbr kultury [„I go, I pay”, a role of experience in recognising the need for a public funding of cultural goods], Bartosz Jusypenko
 • 2018, Replikacja wyników w badaniach realizowanych metodą preferencji deklarowanych [Replication of results in researches carried out using the declared preferences method], Monika Derwisz
 • 2018, Efekt inercji dla abonentów sieci komórkowych w Polsce [The effect of inertia for mobile subscribers in Poland], Paula Szczukowska
 • 2018, Czy kibice preferują niepewność? Analiza czynników kształtujących popyt na mecze piłki nożnej [Do football fans prefer uncertain games? Analysis of the drivers of demand for football matches], Patryk Karaszewski
 • 2018, Wolimy mieszkać sami, czy z kimś? Analiza ekonomiczno-społeczna [Do we prefer to live alone or with other person? Economic and social analysis], Patrycja Janowska
 • 2016, Determinaty oszczędności gospodarstw domowych - analiza z wykorzystaniewm modelu częściowo proporcjonalnych szans, Karolina Krześniak
 • 2016, Heterogeniczność stóp dyskontowych a poziom impulsywności – analiza empiryczna w oparciu o próbę osób z nałogowymi zachowaniami seksualnymi, Jarosław Sadowski
 • 2016, Czy poker Texas Hold’em jest grą losową? Przegląd istniejących modeli oraz analiza z wykorzystaniem pochłaniających łańcuchów Markowa, Maciej Jarosiński
 • 2016, Determinanty opóźnień w ukończeniu studiów wśród studentów i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, Katarzyna Dec
 • 2013, Wartość rekreacyjna Morza Bałtyckiego: zastosowanie Metody Kosztu Podróży (The Recreational Value of Baltic Sea: An Application of the Travel Cost Method), Dominika Chodziutko
 • 2013, Wybór optymalnych poziomów kosztu w badaniach metodą wyboru warunkowego (Choosing optimal levels of cost for the discrete choice experiment method), Tomasz Janus
 • 2013, Czy sukces filmowy da się przewidzieć? Determinanty sukcesu filmowego w Stanach Zjednoczonych (Is it possible to foresee a film success?Factors affecting of film success in United States of America), Bartosz Kopczyński
 • 2013, Badanie determinant cen mieszkań w Warszawie z wykorzystaniem hedonicznego indeksu cen (Analysis of the determinants of appartment pricing in Warsaw using hedonic price index), Kamila Domańska
 • 2013, Analiza wydatków na odzież w kontekście zróżnicowania konsumentów USA (Apparel spending and consumers’ heterogeneity in the USA), Elżbieta Koziaczy
 • 2013, Dlaczego konsumenci chcą sortować odpady? Determinanty zachowania proekologicznego w Polsce (Why do people want to sort? Factors affecting eco–friendly behaviour in Poland), Edyta Welter
 • 2013, Wartość rekreacyjna Morza Bałyckiego - analiza z wykorzystaniem metody kosztu podróży (Recreational value of the Baltic Sea – analysis using the travel cost method), Anna Kośmińska
 • 2013, Analiza czynników wpływających na chęć założenia działalności gospodarczej (Analysis of the factors affecting the desire to start up a new business), Aleksandra Szabelska
 • 2012, Analiza czynników kształtujących ceny używanych samochodów osobowych w Polsce (Determinants of used car prices in Poland), Aneta Kiełczewska
 • 2012, Analiza wybranych czynników determinujących wydatki konsumentów na usługi telekomunikacyjne (The analysis of selected determinants of consumers’ spending on telecommunication services), Marcin Delura
 • 2012, Determinanty wartości rynkowej spółki w kontekście teorii modeli biznesowych (Determinants of the market value of companies in the lights of business phase models), Magdalena Danowska
 • 2011, Wpływ zachowań ryzykownych na gotowość do zapłaty za dodatkowy rok przeżycia (The influence of risk attitudes on willingness to pay for additional life year), Kamil Walawski
 • 2011, Determinanty sukcesu w Pokerze Texas Hold ’em (Determinants of success in Poker Texas Hold ’em), Urszula Gajderowicz
 • 2011, Teoria Ograniczonej Racjonalności i Wykorzystanie Systemów Wieloagentowych w Modelowaniu Uzależnienia Nikotynowego (Theory of Bounded Rationality and Multiagent Systems in Modelling Nicotine Addiction), Paweł Wilk
 • 2010, Kryzys energetyczny na świecie – stan i perspektywy. Analiza zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego świata i dostępnych alternatywnych źródeł energii (The world energy crisis – current situation and predictions. Analysis of the world's energy security in the context of available alternative energy sources), Maciej Jacyno-Onuszkiewicz