Zasady zaliczenia

Aby zaliczyć ćwiczenia z Mikroekonomii C należy:

 • w pierwszym terminie zebrać co najmniej 50% ogólnej liczby punktów uzyskiwanych jako suma następujących elementów:
  • kolokwium 70%
  • wejściówki 15%
  • prace domowe 10%
  • testy domowe 5%
 • w terminach poprawkowych zebrać co najmniej 50% punktów z kolokwium


Inne zasady zaliczenia ćwiczeń to:

 • jeden termin kolokwium, wspólny dla wszystkich studentów
 • jeden termin poprawy przed egzaminem, wspólny dla wszystkich poprawiających, w marcowej sesji poprawkowej
 • ostatnia (trzecia) szansa zaliczenia - po pierwszym terminie egzaminu, we wrześniowej sesji poprawkowej
 • ocena z ćwiczeń zależy od zebranej ogólnej liczby punktów
 punkty (%) ocena 
    <0,50)     2 
    <50,60)     3
    <60,70)    3,5
    <70,80)     4
    <80,90)    4,5
    <90,100>     5
 • każda udana poprawa to ocena 3 (niezależnie od ogólnej liczby punktów)
 • kolokwium ma formę 3 zadań i 10 pytań testu wyboru
 • „0 tolerancji dla ściągania”


Każdy student ma więc 3 szanse w roku na zaliczenie kolokwium z danego semestru. Wspólny termin kolokwium dla wszystkich studentów z danej grupy jest polityką prowadzenia zajęć z Mikroekonomii obowiązującą we wszystkich grupach ćwiczeniowych. Oznacza to niemożliwość zaliczania kolokwium (np. ustnie) w innych terminach, poza wyznaczonymi dla danej grupy. Zasada ta ma na celu stworzenie równych szans dla wszystkich studentów. Nieobecność w wyznaczonym terminie oznacza utratę jednej szansy.
Zaliczając w terminie poprawkowym można uzyskać maksymalnie ocenę 3, przy czym nie obowiązuje zasada 50% ogólnej liczby punktów, wystarczy 50% punktów z kolokwium. W uzasadnionych przypadkach opuszczenia pierwszego terminu kolokwium punkty z kolokwium poprawkowego mogą zostać potraktowane jak punkty z pierwszego terminu (można więc wtedy uzyskać ocenę wyższą niż 3).

 

Aby zaliczyć przedmiot Mikroekonomia 2 należy:

 • w sesji letniej lub wrześniowej zdać egzamin z przedmiotu obejmującego oba moduły (B i C) odpowiadające semestrom zimowemu i letniemu
 • aby zostać dopuszczonym do egzaminu należy wcześniej zaliczyć oba semestry ćwiczeń (B i C)
 • ocena z przedmiotu wynika z sumy punktów zdobytej z egzaminu (60%) i średniej ocen z obu semestrów ćwiczeń (40%)
 • egzamin ma formę testu wyboru