Zasady zaliczenia

 1. Zaliczenie przedmiotu Mikroekonomia B odbywa się na podstawie pisemnego egzaminu końcowego.
  1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń. Przystąpienie do egzaminu bez zaliczonych ćwiczeń unieważnia jego wynik.
  2. Zaliczenie przedmiotu wymaga zdobycia na egzaminie co najmniej 50% możliwych punktów.
  3. Ocena końcowa z przedmiotu wyznaczana jest na podstawie następującego wzoru: 0,7·(procentowy wynik z egzaminu) + 0,3·(0,25·(ocena z ćwiczeń) - 0,25)
  4. Egzamin:
   1. Ma formę testu jednokrotnego wyboru.
   2. Za błędne odpowiedzi przyznawane są punkty ujemne, w wysokości zapewniającej zerową wartość oczekiwaną udzielania losowych odpowiedzi (‘strzelania’).
 2. Zaliczenie ćwiczeń z Mikroekonomii B odbywa się na podstawie pisemnego kolokwium końcowego (70%) i punktów możliwych do zdobycia na zajęciach (30%).
  1. Kolokwium końcowe odbywa się w formie pisemnej i składa się z 3 zadań i 10 pytań testowych jednokrotnego wyboru.
  2. Prowadzący ćwiczenia ustala i na początku semestru podaje do wiadomości studentów kryteria przyznawania punktów możliwych do zdobycia na zajęciach (kolokwia śródsemestralne, kartkówki, prace domowe, aktywność, obecność itp.) i inne warunki konieczne zaliczenia (np. obecności).
  3. Kolokwium poprawkowe odbywa się po pierwszym terminie egzaminu, a przed egzaminem poprawkowym.
  4. Grupy ćwiczeniowe oznaczone gwiazdką to grupy ‘dla ambitnych studentów’ (honors students) – w grupach tych realizowany jest ten sam program i przygotowują one do tego samego egzaminu, ale na zajęciach mogą pojawiać się trudniejsze problemy rozwiązywane przy pomocy bardziej zaawansowanych metod matematycznych. Udział w tych grupach jest dobrowolny, a uczestnictwo w nich odnotowywane w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów.
 3. Inne zasady
  1. Możliwe terminy organizacji kolokwiów i egzaminów określa regulamin WNE UW, w szczególności – planowany okres sesji i sesji poprawkowej określony w Kalendarzu Akademickim WNE
  2. Wszystkich studentów roku obowiązuje wspólny termin egzaminu i egzaminu poprawkowego, a studentów każdej grupy ćwiczeniowej – wspólny termin kolokwium i kolokwium poprawkowego. Nie przewiduje się innych terminów i innych sposobów zaliczenia (taka ewentualność możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i tylko decyzją Dziekana).
  3. Nieobecność na egzaminie lub kolokwium w oznaczonym terminie jest równoznaczna z jego niezaliczeniem (NK).
  4. Zajęcia w języku angielskim realizują ten sam program i podlegają tym samym zasadom zaliczenia. Egzamin dla studentów polsko i angielskojęzycznych organizowany jest wspólnie – istnieje możliwość wyboru wersji językowej egzaminu.
  5. Obowiązuje zasada ‘0 tolerancji dla ściągania’
  6. Istnieje możliwość zdobycia punktów 'bonusowych', które dodają się do punktów uzyskanych z egzaminu:
   1. Punkty bonusowe przyznawane są za zgłoszenia błędów w aktualnych materiałach do Mikro B dostępnych na stronie czaj.org;
   2. Liczą się tylko zgłoszenia emailem i tylko pierwsze zgłoszenie danego błędu;
   3. Zgłoszenia przyjmowane są do momentu rozpoczęcia pierwszego terminu egzaminu;
   4. Za 'błąd' uznawane są tylko 'rozsądne' zgłoszenia;
   5. Punkty bonusowe przyznaje się o ile wynik z egzaminu przekroczył 50% i w liczbie nie większej niż zapewniającej 100% wyniku z egzaminu;
  7. Obowiązująca skala ocen:
punkty (%) ocena
<0,50) 2
<50,60) 3
<60,70) 3,5
<70,80) 4
<80,90) 4,5
<90,100) 5
100 5!